Prawa i obowiązki dla użytkowników

Drukuj

 

Regulamin

z dnia 1 lipca 2017 r.

 

§ 1

Wstęp

Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z niniejszego serwisu internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu. Regulamin ma na celu zapewnienie niezakłóconego, zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu przyjmuje bez zastrzeżeń i akceptuje zasady oraz warunki korzystania z Serwisu określone w przedmiotowym Regulaminie.

§ 2

Definicje

Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, iż poniższe określenia będą miały następujące znaczenie:

Serwis – (domena werbkowice.pl) zorganizowana platforma informatyczna podłączona do ogólnoświatowej sieci komputerowej logicznie połączona w jednorodną sieć adresową opartą na protokole IP, stworzona przez Administratora, umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z mechanizmów wyszukiwania dostępna.

Administrator – Urząd Gminy Werbkowice, ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice

Użytkownik- każda osoba fizyczna, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

Wyszukiwarka – narzędzie umożliwiające Użytkownikowi wyszukiwanie danych zawartych w Serwisie.

Baza informacji – oznacza zbiór informacji zgromadzonych na Serwisie według określonej systematyki i metody, dostępnych dla każdego Użytkownika Serwisu za pomocą środków informatycznych.

§ 3

Zasady ogólne

1. Serwis opracowany i wdrożony został przez Administratora.

2. Serwis jest dedykowany do osób zainteresowanych uzyskaniem informacji nt. projektu

3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, a także dokonywania w nim zmian i modyfikacji. Użytkownikom przysługuje wyłączne prawo korzystania z Serwisu, na warunkach i w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

4. Serwis zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika.

5. Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.

6. Administrator Serwisu nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Serwisu przebiegało będzie bez błędów i przerw oraz że sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności i przydatności uzyskanych informacji.

7. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz regulaminów szczegółowych w ramach udostępnionych serwisów, o ile takie regulaminy szczegółowe zostały Użytkownikowi przedstawione.

8. Wszelkie uwagi, informacje i zapytania odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego.

9. Struktura Serwisu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania Serwisu nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji Użytkownika Serwisu.

§ 4

Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu

1. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

2. Każdy Użytkownik, korzystając z Serwisu akceptuje bez żadnych zastrzeżeń postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. Administrator niniejszym informuje, że Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały.

4. Użytkownik Serwisu upoważniony jest do nieodpłatnego korzystania z udostępnionej mu treści wyłącznie w celach własnego, osobistego użytku.

5. Kopiowanie, powielanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie i wszelkie wykorzystywanie treści zamieszczonych na Serwisie do innych celów niż osobisty użytek, w szczególności do celów komercyjnych, wymaga każdorazowo uprzedniej zgody Administratora.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania niezgodne z powyższymi postanowieniami.

§ 5

Uprawnienia i Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik korzystający z Systemu ma możliwość:

a) korzystania z zamieszczonych na Serwisie informacji;

b) korzystania z Wyszukiwarki;

c) wydrukowania informacji zamieszczonej na Serwisie.

2. Użytkownikowi niedozwolone jest:

a) modyfikowania informacji zawartych na Serwisie;

b) wykorzystywanie lub posługiwanie się logo, znakami towarowymi oraz innymi oznaczeniami indywidualizującymi zamieszczonymi w Serwisie przez Administratora;

c) wykorzystywania informacji zawartych w Serwisie do innych celów niż osobisty użytek.

3. Administrator:

a) ma prawo zmienić Regulamin i dokonać jego modyfikacji w każdym czasie;

b) ma prawo do dokonywania ciągłych zmian w materiałach i informacjach zamieszczonych na Serwisie.

§ 6

Warunki techniczne

1. Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest korzystanie z komputera z programem Internet Explorer w wersji co najmniej 11.0 lub podobnym (np. FireFox, Mozilla, Opera, Safari), z włączoną obsługą Cookies.

2. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu i bezpieczeństwa Użytkownika.

§ 7

Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu

1. Administrator zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika.

2. Administrator nie gwarantuje, że korzystanie przez Użytkownika z Serwisu będzie przebiegało bez zakłóceń, błędów, przerw czy wad innej natury, jak też, że rezultat poszukiwań będzie odpowiadał oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji. Administrator ma w szczególności prawo zawiesić działalność Serwisu, zmienić jego treść czy układ graficzny.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencję ewentualnych nieprawidłowości jakie mogą wystąpić z działaniu Serwisu.

4. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, Administrator wyłącza swoją odpowiedzialność za szkody poniesione przez Użytkownika w szczególności związaną z wykorzystaniem informacji zawartej w Serwisie.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub regulaminów szczegółowych jakie zostaną udostępnione Użytkownikowi.

§ 8

Zastrzeżenie

1. Administrator zastrzega sobie prawo do integracji w strukturę techniczną Sieci w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług, itp.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu.

b) problemy w funkcjonowaniu Serwisu.

c) korzystanie z Serwisu przez Użytkownika w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

d) przerwy w funkcjonowaniu Serwisu.

e) błędy, pomyłki, przeoczenia jakie mogą pojawić się w informacjach publikowanych na łamach Serwisu.

4. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Administrator w każdym czasie ma prawo dokonać zmian Regulaminu. Uczestnik Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania nowej, zaktualizowanej wersji Regulaminu.

2. Wszystkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2017 roku i wiąże w tej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania.